Kåringsregler

FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

Kåringsregler

Frederiksborg Hesteavlsforeningen er stiftet den 1. januar 1977 og er moderforbund for racen.

§ 1.

Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring er gældende hvor intet andet er

anført specifikt i disse kåringsregler.

§ 2.

Kåringerne afholdes så vidt muligt hvert år efter en af bestyrelsen fastlagt plan, som er udarbejdet

i samråd med kåringskommissionen.

§ 3.

Ret til fremstilling af dyr til FHF´s arrangementer har kun aktive medlemmer af foreningen.

§ 4.

Avlsforbundets bestyrelse udpeger kåringskommissionen. Kommissionen skal bestå af en formand

og mindst 2 medlemmer, alle uddannet og godkendt af FHF.

Ingen kan deltage i kåring eller bedømmelse af dyr, som vedkommende selv ejer, har avlet, opstaldet, opdrættet eller har økonomisk interesse i. 

§ 5.

Der anvendes kåringsklasserne 1. klasse og 2. klasse. Derudover kan der for hingstes

vedkommende tildeles tidsbegrænsede, betingede avlsgodkendelser.

Ved kåring anvendes bedømmelseskarakterer fra 0-10 (jf. bilag 1).

Ved kåringer bedømmes hestenes eksteriør og bevægelse ved hånd og løs. De måles og

identificeres i henhold til stamtavlen.

Alle individer der opnår kåring, skal DNA testes. For hingstes vedkommende skal disse endvidere

afstamningskontrolleres. Udgifter til DNA test og afstamningskontrol er ikke indeholdt i kårings- og stambogsgebyr.

§ 6.

Stk. 1. Hingste kan fremstilles til avlsgodkendelse som 2½ og 3½ årige, der kan tildeles en avlsgodkendelse for 1 år ad gangen til hingste med en helhedskarakter på 7 eller derover.

Hingste kan fremstilles til kåring som 4 års og ældre. Disse vil få karakterer på dagen som er deres kåringskarakterer. Helhedskarakter skal være 7 eller derover. Desuden skal en af FHF godkendt  materialprøve være aflagt eller blive aflagt indenfor 1 år, før hingsten kan benyttes i avlen.

Stk. 2. Hopper kan tidligst fremstilles i det år, de fylder 3. Fremstilling til omkåring kan ske, og seneste opnåede kåringsresultat vil være gældende.

§ 7.

Kårings- og stambogsgebyr fastsættes af hovedbestyrelsen eller lokalbestyrelsen.

§ 8.

Anmeldelse til hoppekåring sker til lokalafdelingen, anmeldelse til hingstekåringer sker til

hovedbestyrelsens sekretariat.

§ 9.

Kårede dyr tildeles stambogsnumre af stambogskontoret i forbindelse med kåring, for hingstes

Vedkommende, dog først ved opnåelse af endelig kåring.

§ 10.

Til hoppekåring kan fremstilles: 
Hovedafsnit 
Stk. 1. Renstammede hopper (jf. § 14) med FHF-kåring i mindst 3 led. Højeste kåringsklasse er 1. klasse (jf. bilag 1). 
Stk. 2. Hopper som i stk. 1, men med indtil 25 % anerkendt fremmed blod (jf. bilag 2) for så vidt begge forældre er kåret eller godkendt til avl af FHF. Højeste kåringsklasse er 1. klasse (jf. bilag 1). 
Stk. 3. Hopper som i stk. 1, men med indtil 50 % anerkendt fremmed blod (jf. bilag 2) for så vidt faderen er en kåret eller avlsgodkendt renstammet frederiksborghingst (jf. § 14), og moderen er en kåret fremmed hoppe i et af FHF anerkendt avlsforbund. Højeste kåringsklasse er 2. klasse (jf. bilag 1). 
Stk. 4. Hopper som i stk. 1, men med indtil 50 % anerkendt fremmed blod (jf. bilag 2) for så vidt faderen er en kåret fremmed hingst i et af FHF anerkendt avlsforbund, og moderen er en renstammet kåret frederiksborghoppe (jf. § 14). Højeste kåringsklasse er 2. klasse (jf. bilag 1). 
Stk. 5. Der kan i enkelte tilfælde, efter skriftlig ansøgning om, og skriftlig godkendelse heraf, dispenseres for hopper med manglende kåring på moderens side, hvis afstamningen skønnes bevaringsværdig. Sådanne afgørelser kan ikke skabe præcedens. 


Forregister
Stk. 6. Hopper af anerkendt fremmed blod (jf. bilag 2) som ikke opfylder kravene til hovedafsnittet anført i stk. 1-4, men som 3-årige eller ældre fremstilles til bedømmelse, og som opfylder kravene til type, bygning og bevægelse kan optages i et forregister (jf. bilag 4). 

§ 11.

Til hingstekåring kan fremstilles: 
Stk. 1. Renstammede hingste (jf. § 14) med FHF-kåring i mindst 4 led. Højeste kåringsklasse er 1. klasse, jf. bilag 1. 
Stk. 2. Hingste som i stk. 1, men med indtil 25 % anerkendt fremmed blod (jf. bilag 2) for såvidt begge forældre og alle bedsteforældre er kåret eller godkendt til avl af FHF. Højeste kåringsklasse er 1. klasse, jf. bilag 1. 
Stk. 3. Hingste som i stk. 1, men med indtil 50 % anerkendt fremmed blod (jf. bilag 2) for så vidt moderen er en hoppe med FHF-kåring i mindst 3 led, og faderen er en hingst, som har haft avlsgodkendelse som anført nedenfor. En sådan hingst kan tildeles tidsbegrænset, betinget avlsgodkendelse, jf. stk. 4. En sådan hingst kan efterfølgende kåres i 2. klasse, såfremt 2 af dens afkom på FHF hopper har opnået kåring i 1. klasse. 
Stk. 4 Det anbefales at hingste stiller med en OCD røntgen status.

§ 12.

4 års og ældre hingste skal bestå en af FHF godkendt materialprøve for at kunne færdigkåres, hingstene optages ikke i FHF’s hingstestambog før de har gennemført og bestået FHF’s 30 dags stationsafprøvning med min. 650 point, eller ”Seges” 1 dages materialprøve på Vilhelmsborg med 650 point, eller en af FHF godkendt stationsafprøvning i kørsel.

Der kan dog dispenseres for afprøvningen, såfremt en hingst har andre brugsresultater, der kan træde i stedet. Hingstekåringskommissionen tager stilling hertil fra sag til sag og en sådan afgørelse kan ikke danne præcedens.

§ 13.

Afkom efter hingste med avlsgodkendelse kan kun registreres på lige fod med afkom efter kårede

hingste, for såvidt de er avlet i en sæson, hvor avlsgodkendelsen har været gyldig.

§ 14.

Ved en renstammet frederiksborghest forstås:

Hingste som indeholder mindst 15/16 frederiksborgblod, og hopper, som indeholder mindst 7/8

frederiksborgblod.

§ 15.

Enhver hingst som afvises midlertidigt pga. arvelige sygdomme, der skal tages hensyn til ved

avlsgodkendelse af hingste (jf. bilag 5), har ret til at fuldføre bedømmelsen, dog udenfor

oprangering. Såfremt hingsten opnår tilstrækkelige karakterer og såfremt en uddybende

dyrlægeundersøgelse viser, at hingsten er i orden, vil den kunne opnå avlsgodkendelse. Den

uddybende dyrlægeundersøgelse skal finde sted indenfor 4 uger fra den kåring hvor problemet blev

observeret. Den uddybende dyrlægeundersøgelse arrangeres af hovedbestyrelsen hos en af

hovedbestyrelsen udpeget dyrlæge.

§ 16.

Ejeren af en kåret hingst eller hoppe kan ansøge hovedbestyrelsen om at hingsten eller hoppen får

status som elitedyr, hvis flg. betingelser er opfyldt:

Krav til hopper:

Skal være kåret med min. 8 i type.

Skal herudover have bevist sin avlsmæssige værdi ved

- at være mor til 2 stk. afkom kåret i 1.kl., eller

- at have opnået min. 22 point ved en afkomstfremstilling, bestående af mindst tre dyr evt. inkl.

hoppen selv.

Skal herudover have bevist sin brugsværdi ved

- at have gennemført og bestået materialeklasse f. hopper, eller

- at være B-hest i dressur eller spring, eller

- at have opnået resultater af lignende sværhedsgrad.

Der kan ses bort fra kravene til brugsværdi, hvis hoppen har 4 stk. afkom, der som 2½ års eller

ældre, ved fremstilling til kåring har opnået en helhedskarakter på min. 8.

Krav til hingste:

Skal have bestået stationsafprøvning og være kåret med min. 8 i type.

Skal herudover have bevist sin avlsmæssige værdi ved

- at have opnået min. 22 point ved en afkomstfremstilling, eller

- at være far til 5 stk. afkom, der bedømt ved en officiel FHF fremstilling, har opnået en

helhedskarakter på min. 8.

Skal herudover have bevist sin brugsværdi ved

- at være B-hest i dressur eller spring, eller

- at have opnået resultater af lignende sværhedsgrad.

§ 17.

Vallakker der fremstilles til bedømmelse ved et officielt FHF arrangement, behandles

stambogsføringsmæssigt på lige fod med hopper (jf. § 10), og kan indgå som individer ifbm.

ansøgninger om elitedyrsstatus på hopper og hingste.

§ 18.

Tvivlsspørgsmål afgøres af hovedbestyrelsen.

§ 19.

Ændringer i nærværende kåringsregler kan kun foretages efter høring i lokalbestyrelserne og

efterfølgende vedtagelse i hovedbestyrelsen, eller som led i en samlet ændring af love- og

kåringsregler ved urafstemning.

§ 20.

Nærværende kåringsregler sætter alle tidligere kåringsregler ud af kraft.

Ovenstående kåringsregler træder i kraft d. 25-04-2015.

Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde efter høring i lokalafdelingerne d. 25-04-2015

-------------------------------------------------------------------

Bilag 1: Bedømmelser på kåringspladsen

På kåringspladserne anvendes vurdering af eksteriør og bevægelse til at oprangere og klassificere

hestene efter formodet avlsværdi. Der bør udarbejdes så præcis en beskrivelse som muligt.

Desuden gives karakterer på skalaen fra 1 til 10.

Der gives karakterer for:

1. Type og kropsform: Hestens race- og kønspræg, propositioner, harmonien og udviklingen m.m.

vurderes.

2. Hoved og hals: Hovedets størrelse, form og udtryk vurderes. Halsens længde, form og

ansætning vurderes. Desuden vurderes nakkens længde og foreningen mellem hoved og hals.

3. Skulder og manke: Skulderen vurderes med hensyn til længde, retning, hældning og især frihed.

Manken vurderes med hensyn til højde, længde og bredde.

4. Overlinie og bagpart: Omfatter ryg, lænd, kryds og lår. Der vurderes med hensyn til længde,

retning, hældning og muskelfylde.

5-6. For- og baglemmer: Vurderes med hensyn til stilling, dimensioner, sundhedstilstand og

ledvinkler. Hovene indgår også, hovform og kvalitet vurderes.

7-8-9. Bevægelse: Vurderes med hensyn til korrekthed, regelmæssighed, elasticitet, afskub og

bæring.

10. Helhed: Opvejning af positive og negative egenskaber indenfor de enkelte bygnings- og

bevægelseskriterier. Der er direkte sammenhæng mellem helhedskarakteren og kåringsklasse, hvis

afstamningen opfylder kravene for det enkelte avlsforbund

Karakterskala:

10 Prima

9 Særdeles godt

8 Godt

7 Ret godt (tilfredsstillende)

6 Middel

5 Knap tilfredsstillende

4 Ikke tilfredsstillende

3 Manglende

2 Dårlig

1 Meget dårlig

Helhed 8 og derover giver 1. kl., 7 og derunder giver 2. kl. Ved 5 point eller der under er hoppen afvist.

-------------------------------------------------------------------

Bilag 2: Anerkendt fremmedblod

Dansk Varmblod

Dansk Oldenborg avl

Hannoveraner avlsforeningen i Danmark

Grænseegnens Holstener Hesteavlsforening

Dansk selskab for Arabisk hesteavl (shagya, Angloaraber og araberrace)

Trakehner Avlsforbundet i Danmark

Fuldblod XX ( godkendt i Dansk Varmblod)

Palomino Sportsheste avlsforbund ( må ikke indeholde pony i 3 led)

Lusitano kåret i APSL

PRE Kåret i ANCCE

Lipizzaner


Individerne fra ovenstående racer / avlsforbund skal være dyr der er kåret i mindst 3 led i deres respektive avlsforbund.

Enkelte individer fra andre racer/avlsforbund kan godkendes efter hingstekåringskommissionens vurdering. Godkendelse af enkelte individer fra andre racer/avlsforbund kan ikke skabe præcedens.

-------------------------------------------------------------------

Bilag 3: Opdeling af stambogen

(Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring)

-------------------------------------------------------------------

Bilag 4: Indplacering af forregisterhopper

Hopper af anerkendt fremmed blod (jf. bilag 2) som ikke opfylder kravene til hovedafsnittet anført i

§ 10 stk. 1-4, men som 3-årige eller ældre fremstilles til bedømmelse, og som opfylder kravene til

type, bygning og bevægelse kan optages i et forregister.

Hopperne indplaceres således:

F3 Godkendt eksteriørbedømmelse.

(Mor kåret i F2 og FHF-avlsgodkendt far og mindst 25 % FR-blod

F2 Godkendt eksteriørbedømmelse.

(Mor kåret i F1 og FHF-avlsgodkendt far og mindst 25 % FR-blod

F1 Godkendt eksteriørbedømmelse.

(FHF-avlsgodkendt far og mindst 25 % FR-blod)

------------------------------------------------------------------- 

g for hingsten (kåret, ikke kåret, eller kåret under visse betingelser).

I tvivlstilfaelde er det den danske version der er gaeldende.