fhflogo thumb

FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

 

Vedtægter

 

Kapitel 1 Foreningens navn, hjemsted og formål

 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er Frederiksborg Hesteavlsforeningen. Forkortet FHF

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

Stk. 3

Foreningens logo er et registreret varemærke.

Stk. 4

Kun foreningens medlemmer er berettiget til at benytte foreningens logo i sammenhæng med

hesterelaterede aktiviteter.

Stk. 5

Frederiksborg Hesteavlsforeningen er tilsluttet Landsudvalget for Heste, SEGES.

Stk. 6

Frederiksborg Hesteavlsforeningen er d. 22. juli 2003 EU-anerkendt af Fødevarestyrelsen

som stambogsførende af den oprindelige Frederiksborghestestambog.

Stk. 7

Frederiksborg Hesteavlsforeningen har en samarbejdsaftale med Landsudvalget for Heste,

SEGES, der forestår den praktiske del af stambogsføringen samt pasudstedelsen for foreningen,

jævnfør ”Landsudvalget for Hestes Generelle Regelsæt for Stambogsføring”.

Stk. 8

Frederiksborghesten er Danmarks ældste stambogsførte hesterace.

 

§ 2 Formål

Stk. 1

Foreningens formål er, at fremme avlen af og interessen for brugen af frederiksborgheste,

ved gennem avl og selektering til kåring, at gøre den bedst muligt egnet til ride- og kørebrug,

med skyldig hensyntagen til afstamning og fremtoningspræg jf. avlsmålet.

    

Kapitel 2 Foreningens medlemmer, kontingent

§ 3 Medlemmer

Stk. 1

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i frederiksborghesteavl,

og som anerkender foreningens formål, vedtægter og kåringsregler.

Stk. 2

Medlemmer kan optages til enhver tid, og medlemskabet løber kalenderåret ud.

Stk. 3

Medlemmer, som ikke har betalt kontingent inden 1. februar, betragtes som udmeldt af Frederiksborg Hesteavlsforeningen.

Stk. 4

Medlemmer kan vælge aktivt medlemskab, der giver 1 stemme til ordinær generalforsamling, 1 stemme til ekstraordinær generalforsamling, 1 stemme til medlemsmøde, 1 adgang til hestedata, ret til at fremstille til kåring, plageskue, følskue og championater. Eller passivt medlemskab, der giver 1 adgang til hestedata, ret til at deltage i championat.

Stk. 5

Bortset fra det i stk. 4 anførte, må der ikke forekomme forskelsbehandling af medlemmer.

Stk. 6

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer har status som aktive medlemmer

 

§ 4 Kontingent

Stk. 1

Kontingentets størrelse fastsættes, for det næstkommende år, på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales for et regnskabsår ad gangen.

    

Kapitel 3 Organisation, generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling, afstemning, bestyrelse, sekretær, kasserer og revisorer

 

§ 5 Organisation  

clip image001

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes via e-mail med mindst 14 dages varsel, samt opslås på foreningens hjemmeside. Såfremt man ikke anvender e-mail, kan der skriftligt anmodes sekretariatet, om at få indkaldelsen tilsendt på anden vis. Stedet for generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3

Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
 2. Beretning om foreningens virke ved bestyrelsesformand.
 3. Beretning om avlsaktiviteter i det forgangne år ved avlsledelsens formand.
 4. Fremtidsplan for indeværende år ved bestyrelsesformand.
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer.
 6. Fastsættelse af kontingent for næstkommende år.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Præsentation af bestyrelsen efter konstituering.
 10. Evt.

 

Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal fremsendes skriftligt, og være formanden i hænde senest d. 10. januar. Kun skriftlige forslag fra aktive medlemmer, som er rettidigt indsendt, kan komme til afstemning på ordinær generalforsamling.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når kravet derom fremsættes af mindst 20 % af foreningens medlemmer. Begæring om en sådan skal ske skriftligt til formanden, med forslag til dagsorden. Formanden drager herefter omsorg for, at generalforsamlingen indkaldes senest 30 dage efter begæring herom, med varsel, som det er gældende for en ordinær generalforsamling.

 

§ 8 Afstemning

Stk. 1

Afstemning skal ske ved personligt fremmøde. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre et medlem ytrer ønske om skriftlig afstemning. Personvalg foregår altid skriftligt.

 

§ 9 Bestyrelse

Stk. 1

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Stk. 2

De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges 3 eller 4 ad gangen på ordinær generalforsamling, blandt foreningens valgbare medlemmer og valget er for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3

Ved nyvalg af hele bestyrelsen, sidder de 4 medlemmer med flest stemmer i 2 år, de øvrige i 1 år.

Stk. 4

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær på konstitueringsmøde under generalforsamlingen. Fratræder formanden sin post før valgperioden er afsluttet, tiltræder næstformanden som formand og sidder til førstkommende ordinære generalforsamling, og ny næstformand konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde efter formanden er fratrådt. Fratræder et bestyrelsesmedlem sin post før valgperioden er afsluttet, tiltræder 1.suppleanten som medlem og sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 5

På ordinær generalforsamling vælges 2 suppleanter, valget er for 1 år og genvalg kan finde sted. Har et bestyrelsesmedlem et længerevarende frafald fra bestyrelsen, indkalder formanden en suppleant.

Stk. 6

Er der ikke en suppleant der kan tiltræde bestyrelsesposten, kan bestyrelsen vælge en stedfortræder iblandt de valgbare medlemmer af foreningen.

Stk. 7

For at være valgbar til bestyrelsen skal man være aktivt medlem af FHF og være ejer af en FHF registreret hest, der er korrekt registreret hos SEGES.

Som FHF registreret hest anses:

A: FHF kårede hingste, vallakker og hopper

B: Ungdyr til og med 4 år, der er registreret avlet i FHF og hvorpå der er udstedt hestepas af SEGES.

Der kan kun være et valgbart medlem pr. FHF registreret hest

 

Stk. 8

Hvis et medlem har været eller er medlem af FHF´s bestyrelse men ikke længere har mulighed for at eje en FHF registreret hest, bibeholder vedkommende sin status som valgbart medlem og kan fortsætte sit virke og lade sig genopstille.

Stk. 9

Der kan kun være et bestyrelsesmedlem pr. husstand

Stk. 10

Bestyrelsen kan ikke optage lån eller stifte gæld, der forpligter de enkelte medlemmer uden generalforsamlingens godkendelse. Ved vedtagelse af sådanne gældsforpligtelser er ethvert medlem berettiget til øjeblikkelig udmeldelse

Stk. 11

Bestyrelsens arbejdsopgaver er:

 • At varetage den daglige drift af foreningen i henhold til foreningens vedtægter og kåringsregler samt bestyrelsens forretningsorden.
 • Planlægge og arrangere hingste-, hoppe- og vallakkåring. Så vidt det er muligt, skal der afholdes hoppekåring i hver af landsdelene Jylland, Fyn og Sjælland, en gang om året.
 • Planlægge og arrangere føl- og plageskue. Så vidt det er muligt, skal der afholdes føl- og plageskue i hver af landsdelene Jylland, Fyn og Sjælland, en gang om året.
 • Repræsentation af frederiksborghesteavlen i alle kompetente organer, presse og medier.
 • Kontakt til fonde og andre relevante organisationer.

 

§ 10 Sekretær, kasserer, revision og regnskab

Stk. 1 Sekretær

Sekretæren vælges af bestyrelsen på konstitueringsmøde, og valget er for 1 år og genvalg kan finde sted. Sekretær behøver ikke være medlem af bestyrelsen.

Ved valg af ny sekretær overdrages materiale til ny sekretær umiddelbart efter ordinær generalforsamling.

Stk. 2 Kasserer

Kasserer vælges af bestyrelsen på konstitueringsmøde, og valget er for 1 år og genvalg kan finde sted. Kasserer behøver ikke være medlem af bestyrelsen.

Ved valg af ny kasserer overdrages regnskabet til ny kasserer umiddelbart efter ordinær generalforsamling.

Stk. 3 Bilagskontrollør

Bilagskontrollør vælges af bestyrelsen blandt foreningens medlemmer, ved først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling og valget er på 1 år og genvalg kan finde sted. Bilagskontrolløren skal have regnskabet, med bilag, overdraget til revision senest 3 uger før ordinær generalforsamling.

Stk. 4 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, ved kassererskifte skal der foretages revision af regnskabet.

Kapitel 4 Avlsarbejdet

 

§ 11 Avlsledelse, teknisk udvalg og dommerudvalg

Stk. 1 Avlsledelse

Avlsledelsen består af 4 medlemmer

Bestyrelsen vælger formanden for avlsledelsen, blandt bestyrelsesmedlemmerne, på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling. Valget er på 1 år, og genvalg kan finde sted.

De 3 øvrige medlemmer af avlsledelsen vælges også af bestyrelsen, blandt FHF´s aktive medlemmer. Forslag til medlemmer af avlsledelsen kan indstilles til bestyrelsen.

Valget er på 3 år, og afgang sker efter tur med en hvert år; første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter for avlsledelsen er alle FHF´s bestyrelsesmedlemmer frem til førstkommende bestyrelsesmøde. Nyt medlem sidder valgperioden ud.

Avlsledelsens arbejde er at:

 • Udarbejde anbefalinger til bestyrelsen og udvalg.
 • Kontrollere afstamning før kåringer.
 • Varetage administrationen for registrering og stambogsføring til SEGES efter kåring.
 • Behandle indkommende ansøgninger vedrørende avlsarbejdet.
 • Vejlede foreningens medlemmer.
 • Udarbejde en avlsberetning til fremlæggelse på ordinær generalforsamling af formanden for avlsledelsen.

 

Stk. 2 Teknisk udvalg

Teknisk udvalg består af 3 medlemmer

Bestyrelsen vælger formanden for Teknisk udvalg, blandt bestyrelsesmedlemmerne, på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling. Valget er på 1 år, og genvalg kan finde sted.

De 2 øvrige medlemmer af teknisk udvalg vælges også af bestyrelsen, blandt FHF´s medlemmer. Forslag til medlemmer af teknisk udvalg kan indstilles til bestyrelsen.

Valget er på 2 år, og afgang sker efter tur med en hvert år; første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Suppleanter for teknisk udvalg er alle FHF´s bestyrelsesmedlemmer frem til førstkommende bestyrelsesmøde. Nyt medlem sidder valgperioden ud.

Teknisk udvalg arbejde er at:

 • Udarbejde proportioner til stationsafprøvning og materialprøve
 • Være racerepræsentant ved stationsafprøvningen og materialprøven.

 

Stk. 3 Dommerudvalg

Dommerudvalget består af 3 medlemmer

Bestyrelsen vælger formanden for dommerudvalget, blandt bestyrelsesmedlemmerne, på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling. Valget er på 1 år, og genvalg kan finde sted.

De 2 øvrige medlemmer af dommerudvalget vælges også af bestyrelsen, blandt FHF´s godkendte dommere. Forslag til medlemmer af dommerudvalget kan indstilles til bestyrelsen.

Valget er på 1 år og genvalg kan finde sted.

Suppleanter for dommerudvalget er alle FHF´s bestyrelsesmedlemmer frem til førstkommende bestyrelsesmøde. Nyt medlem sidder valgperioden ud.

Dommerudvalgets arbejde er at:

 • Arrangere dommerkonferencer.
 • Arrangere dommeruddannelse.
 • Udarbejde prøveforløb og prøveskemaer til uddannelse af nye dommere.
 • Godkendelse af aflagte prøver.
 • Fordeler og tilsiger kåringskommissioner til arrangementer inklusiv afkomstskue.

 

Kapitel 5 Aktivitetsudvalg, championatudvalg og PR udvalg

 

§ 12 Aktivitetsudvalg

Stk. 1 Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget består af 5 medlemmer

Bestyrelsen vælger formanden for aktivitetsudvalget, blandt bestyrelsesmedlemmerne, på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling. Valget er på 1 år, og genvalg kan finde sted.

De 4 øvrige medlemmer af aktivitetsudvalget vælges også af bestyrelsen, blandt FHF´s medlemmer (gerne med 2 repræsentanter fra hver side af Storebælt). Aktivitetsudvalget kan nedsætte ad hoc udvalg.

Forslag til medlemmer af aktivitetsudvalget kan indstilles til bestyrelsen.

Valget er på 2 år, og afgang sker efter tur med 2 hvert år; første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Suppleanter for aktivitetsudvalget er alle FHF´s bestyrelsesmedlemmer frem til førstkommende bestyrelsesmøde, hvorpå nyt medlem vælges. Nyt medlem sidder valgperioden ud.

Aktivitetsudvalgets arbejde er at:

 • Varetage aktiviteter såsom medlemsmøder, repræsentanter på lokale dyrskuer.
 • Planlægge og arrangere bl.a. hoppe- og vallakkåringer i alle landsdele, i samarbejde med bestyrelsen.
 • Evt. planlægge og arrangere sociale aktiviteter.

 

§ 13 Championatudvalg

Stk. 1 Championatudvalget

Championatudvalget består af 5 medlemmer

Bestyrelsen vælger formanden for championatudvalget, blandt bestyrelsesmedlemmerne, på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling. Valget er på 1 år, og genvalg kan finde sted.

De 4 øvrige medlemmer af championatudvalget vælges også af bestyrelsen, blandt FHF´s medlemmer.

Forslag til medlemmer af championatudvalget kan indstilles til bestyrelsen. (gerne med 2 repræsentanter fra hver side af Storebælt)

Valget er på 2 år, og afgang sker efter tur med 2 hvert år; første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Suppleanter for championatudvalget er alle FHF´s bestyrelsesmedlemmer frem til førstkommende bestyrelsesmøde. Nyt medlem sidder valgperioden ud.

Championatudvalgets arbejde er at:

 • Udarbejde retningslinjer og regler for afholdelse af og deltagelse i championater, til godkendelse i bestyrelsen.
 • Planlægge og arrangere championater i samarbejde med bestyrelsen

 

§ 14 PR-udvalg

PR-udvalget består af 4 medlemmer

Bestyrelsen vælger formanden for PR-udvalget, blandt bestyrelsesmedlemmerne, på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling. Valget er på 1 år, og genvalg kan finde sted.

De 3 øvrige medlemmer af PR-udvalget vælges også af bestyrelsen, blandt FHF´s medlemmer. Forslag til medlemmer af PR-udvalget kan indstilles til bestyrelsen

Valget er på 1 år, og genvalg kan finde sted. Suppleanter for PR-udvalget er alle FHF´s bestyrelsesmedlemmer frem til førstkommende bestyrelsesmøde. Nyt medlem sidder valgperioden ud.

PR udvalget arbejdsopgaver er

 • Kontakter til landsdækkende tidsskrifter, presse og relevante medier.
 • Udarbejde reklamemateriale.
 • Samle gode billeder som kan bruges til reklame for racen.
 • Finde sponsorer / protektorer.

 

Kapitel 6 Honorar, vedtægtsændringer m.v.

 

§ 15 Honorar m.v.

Stk. 1 Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet hjælp efter behov.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer samt dommere, der tilsiges til bestyrelsesmøder, møder i Landsudvalget, kåringer og lignende, modtager dækning for rejseudgifter.

Udvalgsmedlemmer der tilsiges til udvalgsmøder, modtager dækning for rejseudgifter

Bestyrelsen vedtager på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, beløbet for hver kørt km. Dog max. statens laveste takst. Ved møder pålægges deltagerne at holde rejseudgifterne nede, bl.a. ved koordineret samkørsel i videst muligt omfang.

Stk. 3 Ingen kan modtage godtgørelse for kørsel i det tilfælde de selv udstiller til arrangementet.

 

§ 16 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer

Ændringer af FHF´s vedtægter kan finde sted, enten ved afstemning på ordinær generalforsamling, eller ved urafstemning.

Stk. 2 Fuldmagt

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 3 Forudsætning for vedtægtsændring

Vedtægtsændringer på generalforsamling forudsætter, at 1/3 af foreningens samlede antal stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, og skal vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændring ved urafstemning forudsætter at 2/3 af foreningens samlede antal stemmeberettigede medlemmer afgiver deres stemme, og skal vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

 

§ 17 Opløsning af foreningen

Stk. 1 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun finde sted der som det ved urafstemning vedtages med 2/3 flertal af foreningens samlede antal medlemmer.

Stk. 2 Formuen

Ved opløsning af FHF, deles en evt. formue ligeligt mellem de danske moderforbund der stambogsfører nationale hesteracer i Danmark.

 

Vedtaget ved urafstemning

Ovenstående vedtægter tråder i kraft d. 1.1.2018, og sætter alle tidligere vedtægter ud af kraft.

I tvivlstilfaelde er det den danske version der er gaeldende.